Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 r.
2018-06-29 15:04:18
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”, „Emitent”), przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 29.06.2018r.
Liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, ich procentowy udział w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, podano w załączniku przy poszczególnych uchwałach. Sprzeciwów do protokółu nie zgłoszono.
Załącznik:
1. Uchwały nr 1-23 podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2018r.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików

Plik Pobierz
1530277458-8936.pdf pobierz plik