Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ABADON REAL ESTATE SA (17/2018) Zawarcie umowy na wykonanie kompleksu handlowo-rozrywkowego Tkalnia w Pabianicach przez spółkę zależną Emitenta
2018-06-18 20:19:06
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd ABADON REAL ESTATE S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 roku AWBUD S.A. - jednostka zależna od Emitenta ("Wykonawca") zawarła z "TKALNIA" Sp. z o. o. ("Inwestor") umowę, której przedmiotem jest wykonanie rewitalizacji terenów przemysłowych przy ul. Grobelnej 8 w Pabianicach polegającej na częściowej adaptacji budynków przemysłowych oraz budowie nowych budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą łącznie tworzących kompleks handlowo-rozrywkowy Tkalnia w Pabianicach w zakresie prac projektowych i robót budowlano-montażowych opisanych w umowie ("Umowa").
Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 44,5 mln zł, która podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług. Nadto, Wykonawca na mocy odrębnego porozumienia zawartego z Inwestorem z dnia 29 marca 2018 roku i potwierdzonego w Umowie otrzyma dodatkowo kwotę 0,5 mln zł netto, która podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług z tytułu dopłaty za wykonanie pełnego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz przejęcie przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za dokumentację na prace projektowe.
Wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić do dnia 23 marca 2019 r. Wykonawca rozpoczął już realizację prac projektowych, robót fundamentowych, ziemnych i odwodnieniowych, które będą kontynuowane obecnie po zawarciu Umowy.
Umowa przewiduje kary umowne należne, miedzy innymi w przypadku zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminów kamieni milowych lub zwłoki w usuwaniu wad. Pomimo wystąpienia zwłoki w wykonaniu robót w zakresie niektórych terminów kamieni milowych, pod warunkiem nadrobienia przez Wykonawcę powstałego okresu opóźnienia i dotrzymania terminów pozostałych kamieni milowych i zakończenia wykonywania robót, Inwestor zwolni Wykonawcę z obowiązku zapłaty kar umownych w całości. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Inwestor, Wykonawcy będzie przysługiwać od Inwestora kara umowna w wysokości 3% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie Umowy. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekraczać 10% wynagrodzenia netto. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych za zwłokę, nie będzie mieć wpływu na możliwość dochodzenia przez Inwestora odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, lecz nie więcej niż do 50% wynagrodzenia netto.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.