Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
CZERWONA TOREBKA SA (25/2018) Wybór biegłego rewidenta
2018-06-18 16:04:03
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej: "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku otrzymał podpisaną uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 czerwca 2018 roku (zwaną dalej "Uchwałą"). Z treści Uchwały wynika, iż Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wybrać spółkę: Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-131) przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisaną pod numerem KRS 407558 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwaną dalej "Biegłym Rewidentem") - do przeprowadzenia:
1) badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wyrażenia opinii o nich i sporządzenia raportów z badań;
2) badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wyrażenia opinii o nich i sporządzenia raportów z badań;
3) przeglądów (jednostkowych) śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku i sporządzenia raportów z przeglądów;
4) przeglądów (skonsolidowanych) śródrocznych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku i sporządzenia raportów z przeglądów.
Wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki Biegły Rewident jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę firm audytorskich pod nr 4055. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Biegłego Rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Wcześniej Spółka korzystała z usług Biegłego Rewidenta lub spółek z grupy Grant Thornton w następującym zakresie:
1) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r., wyrażenie opinii o nim i sporządzenie raportu z badania;
2) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wyrażenie opinii o nim i sporządzenie raportu z badania;
3) przegląd (jednostkowego) śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku i sporządzenie raportu z przeglądu;
4) przegląd (skonsolidowanego) śródrocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku i sporządzenie raportu z przeglądu;
5) badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wyrażenie opinii o nich i sporządzenie raportów z badań;
6) badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wyrażenie opinii o nich i sporządzenie raportów z badań;
7) przeglądów (jednostkowych) śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku i sporządzenie raportów z przeglądów;
8) przeglądów (skonsolidowanych) śródrocznych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku oraz za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku i sporządzenie raportów z przeglądów;
9) Emitent zlecił spółce z grupy Grant Thornton sporządzenie finansowego due dilligence odnoszącego się do wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa Małpka S.A. Raport z takiego badania został sporządzony w czerwcu 2013 r.;
10) Emitent zlecił spółce z grupy Grant Thornton zbadanie prawdziwości i rzetelności sprawozdania zarządu Emitenta przygotowanego w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i pokrycia go wkładami niepieniężnymi w postaci akcji spółki Małpka S.A., jak również celem wydania opinii, jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy wartość wkładów niepieniężnych odpowiada, co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej. Stosowna opinia została sporządzona w lipcu 2013 r.;
11) Spółka zależna od Emitenta - "Trzecia - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. zleciła spółce z grupy Grant Thornton sporządzenie opinii w zakresie zbycia wyodrębnionej części lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w gruncie w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Umowa zostanie zawarta na okres pozwalający na wykonanie przedmiotu umowy.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.