Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
TECHMADEX SA (26/2018) Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
2018-06-11 19:54:02
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Techmadex S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, o którym emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 17/2018, Spółka nabyła 515 826 (słownie: pięćset piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) sztuk akcji za łączną kwotę 2 001 404,88 zł (słownie: dwa miliony jeden tysiąc czterysta cztery złote 88/00), w tym: jedną akcję na rynku NewConnect i 515 825 sztuk akcji poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszem Spółki a Spółką.
W związku z zakończeniem w dniu dzisiejszym Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, Zarząd emitenta przekazuje podsumowanie realizowanego w dniach od 5 czerwca 2018 r. do dnia 11 czerwca 2018 r. Skupu Akcji Własnych:
1. Łączna liczba nabytych akcji wynosi 515 827 (słownie: pięćset piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) i odpowiada 515 827 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
2. Łączna liczba nabytych akcji stanowi 34,03% (słownie: trzydzieści cztery i trzy setne procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki i 34,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł, a łączna wartość nominalna skupionych akcji własnych wynosi 51 582,70 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 70/00);
4. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 3,88 zł. Akcje w liczbie określonej w pkt. 1 zostały nabyte za łączną kwotę 2 001 408,76 zł (słownie: dwa miliony jeden tysiąc czterysta osiem złotych 76/00).
Zgodnie z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną umorzone.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.