Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ADMIRAL BOATS SA (11/2018) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie akcjonariusza
2018-06-11 19:52:03
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W uzupełnieniu raportu bieżącego z dnia 31.05.2018 roku, Zarząd ADMIRAL BOATS S.A. (dalej Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r., o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wybickiego 50 w Bojanie, zmieniony na żądanie akcjonariusza.
Żądanie dotyczy umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.06.2018 roku:
- uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Michała Bieniasa,
- uchwały w sprawie uzupełnienia Rady Nadzorczej,
- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.
Zarząd Spółki oświadcza, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza wygląda następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Michała Bieniasa.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.
9. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
c) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.06.2018 roku wraz z projektami uchwał dodanymi do porządku obrad na żądanie akcjonariusza, stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.