Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
PROTEKTOR SA (25/2018) Powołanie osoby nadzorującej
2018-06-11 18:10:06
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 (dalej "Emitent" lub "Spółka"), realizując obowiązek Emitenta określony w § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] niniejszym informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. (dalej jako "Walne Zgromadzenie") uchwałą nr 23 powołało Pana Jakuba Karnowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Dodatkowo uchwałami Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r. Panu Jakubowi Karnowskiemu powierzono pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz powołano go w skład Komitetu do spraw Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
Jakub Karnowski nie zajmuje się̨ interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.), a także w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).
Jakub Karnowski pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Luma Investment. W latach 2012-2015, był Prezesem Zarządu Polskich Kolei Państwowych. W latach 2008-12 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego PKO TFI, gdzie odpowiadał za stworzenie Pionu Zarządzania Aktywami. W latach 2003-2008 był Zastępcą Dyrektora Wykonawczego w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Wcześniej w latach 2008-2012 pełnił funkcję Prezesa i Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego PKO TFI. W latach 2001-2003, pracował jako Dyrektor Departamentu Zagranicznego w Narodowym Banku oraz był przedstawicielem NBP w Komitecie Stosunków Międzynarodowych (IRC) Europejskiego Banku Centralnego i Członkiem Komitetu Inwestycyjnego Rezerw Dewizowych. Jakub Karnowski rozpoczął swoją karierę w Ministerstwie Finansów (1997-2000), gdzie pracował jako doradca Ministra i Szef Gabinetu Politycznego. Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada dyplom MBA University of Minnesota (USA) oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Obecnie jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu w HSBC Bank Polska SA., Allianz TUiR&TUŻ, Allianz TFI i Euler Hermes.
Pan Jakub Karnowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.