Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
POLWAX SA (12/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji
2018-06-06 16:23:07
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 6.06.2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji, która liczyć będzie pięciu członków oraz powołało, z dniem podjęcia uchwały, do składu Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji następujące osoby:
1. Tomasz Biel
2. Monika Gaszewska
3. Robert Bednarski
4. Grzegorz Domagała
5. Marek Zatorski
Spośród ww. osób powołanych do składu Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji, cztery z nich zasiadały w dotychczasowym składzie Rady I kadencji, tj. Tomasz Biel, Monika Gaszewska, Robert Bednarski, Grzegorz Domagała.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wszyscy wybrani przez ZWZ Członkowie Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta przez wszystkich wybranych przez ZWZ członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce, wszyscy wybrani przez ZWZ członkowie Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji spełniają warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK